Krajinář/krajinářka (kód: 41-038-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Týká se povolání: Zahradník, Krajinář
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3

Odborná způsobilost
(co je nutné umět a znát)

 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby       
 • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
 • Ošetření rostlin ručním nářadím
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin
 • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti
 • Zakládání a údržba travnatých ploch
 • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy
 • Orientace v sadovnickém projektu
 • Péče o vzrostlé a památné stromy
 • Realizace a údržba prvků drobné architektury
 • Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Před zahájení vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
K této profesní kvalifikaci je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností povolání Zahradník – Krajinář.

 © 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz