Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

Krajinář/krajinářka (kód: 41-038-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
Kritéria a způsoby hodnocení

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Určit základní druhy okrasných rostlin používaných do venkovních výsadeb   Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium
U této kompetence je nutné určit z 30 ks taxonů okrasných dřevin a květin minimálně 15 ks správně.

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést výsadbu okrasných rostlin a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b) Popsat a odůvodnit technologický postup výsadby květin a dřevin včetně instalace ochrany proti okusu zvěří Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ošetřit rostliny na dříve vysazených plochách Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b) Provést základní údržbu a seřízení rosiče, popsat jeho správnou funkci a zásady seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
c) Namíchat postřik podle zadání Praktické předvedení
d) Provést postřik okrasných rostlin Praktické předvedení
e) Dodržet zásady bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést zadaný způsob udržovacího řezu
u konkrétní dřeviny
Praktické předvedení
b) Vysvětlit řez okrasných dřevin Ústní ověření
c) Provést řez tvarovaných živých plotů Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést finální úpravu terénu a založit trávník výsevem Praktické předvedení
b) Provést vertikutaci trávníku a objasnit její význam Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést jarní, nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Předvést práci se základními měřičskými pomůckami Praktické předvedení
b) Změřit rozměry záhonu okrasných rostlin a vypočíst jeho plochu Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších ploch Praktické předvedení
b) Charakterizovat projekty vegetačních úprav v krajině Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Posoudit celkový stav daného stromu
a navrhnout odpovídající pěstební opatření
Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium

Realizace a údržba prvků drobné architektury

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vydláždit zpevněnou ploch na připravený podklad Praktické předvedení

b) Popsat údržbu prvků drobné architektury podle použitého materiálu

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro Ústní ověření
b) Zhodnotit význam, principy zakládání a údržbu dřevinných prvků, remízků, biokoridoru, větrolamu a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
c) Objasnit smysl a použití přírodě blízkých prvků v krajině Ústní ověření
d) Objasnit smysl a použití protierozních opatření Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria



© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz