Odpovědi na otázky

1. Kde a za jakých podmínek mohu vykonat zkoušku?


Zkouška z profesních kvalifikací probíhá v sídle firmy Návrhy a realizace zahrad, Ždírec 18, Doksy, okres Česká Lípa.

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce je možné zaslat elektronicky na e-mail: komarkovam@volny.cz,
nebo poštou na adresu:
Mgr. Miroslava Komárková
Ždírec18, 472 01 Doksy

Následně bude uchazeči zaslána pozvánka s přesným termínem konání zkoušky a organizační pokyny k průběhu zkoušky. 

Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky na účet Komerční banky číslu účtu: 27-2617420207 / 0100

Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.

2. Jakou váhu má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace Sadovník, Údržba veřejné zeleně, nebo Krajinář. Toto osvědčení má, stejně jako výuční list, statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná profesní kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát?

Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět a znát, je uveden v kvalifikačním standardu vybrané profesní kvalifikace.
Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná, je uvedeno v hodnotícím standardu vybrané profesní kvalifikace.

4. Jaké musím mít k vykonání zkoušky vzdělání?

Zkouška z profesní kvalifikace je určena lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedokončili, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi. Zákon o dalším vzdělávání umožňuje vykonat zkoušku i těm, kteří mají základní vzdělání.

5. Jaké kurzy/učebnice jsou nutné ke zkoušce?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané znalosti a dovednosti získali (takto to vyplývá ze zákona 179/2006 Sb.). Pokud uchazeč zjistí, že mu dle hodnotícího standardu některé znalosti a dovednosti chybí a chce si je doplnit, může absolvovat odborný zahradnický kurz na dané téma,
celý rekvalifikační kurz Krajinář, Údržba veřejné zeleně, nebo Sadovník, který je zkouškou z profesní kvalifikace ukončen, nebo požádat autorizovanou osobu o doporučení studijního materiálu ke zkoušce.

6. Je osvědčení o získaní profesní kvalifikace uznáváno i v zahraničí?

Držitelé osvědčení o profesní kvalifikaci získávají Europass - dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací.

Svým pojetím a obsahem Dodatek napomáhá porozumění a rozšiřuje možnost uznání profesní kvalifikace ve vazbě na certifikát, vystavený zájemci autorizovanou osobou na základě úspěšného složení zkoušky. Uplatní se při hledání práce na pracovním trhu v České republice i v zahraničí.© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz