Sadovník (kód: 41-007-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Týká se povolání: Zahradník, Sadovník
Kvalifikační úroveň NSK – EQF:  3

Odborná způsobilost
(co je nutné umět a znát)

  • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby       
  • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
  • Ošetření rostlin ručním nářadím
  • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin
  • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti
  • Zakládání a údržba travnatých ploch
  • Orientace v sadovnickém projektu
  • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy
  • Údržba zahrad parků a krajiny

Před zahájení vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

K této profesní kvalifikaci je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností povolání Zahradník – Sadovník.

 © 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz